در حال حاضر شما پروژه را به سطح انجام رساندهاید، کارهای آن را میان اشخاص تیم پخش کردید و یک برنامه دوران بندی دقیق ساختید. اکثری از کارهای داخل سازمانی را می توان به عنوان یک پروژه ریز تلقی کرد، حتی درصورتیکه فقط یک نفر درگیر آن باشد. دامدار اگر بخواهد دامش را در محله محافظت کند مورد اعتراض اهالی قرار میگیرد. اگر گازرسانی انجام نمی‌شد این رجوع اتفاق نمیافتاد.» مدیریت شورای رندان ایجاد شغل استوار را از مهمترین دغدغههایی میداند که موجب ثبات جمعیت روستا خواهد شد. «احمد صابری» بخشدار کن نیز گازرسانی را یکی از عارضه ها بازگشت روستاییان میداند و میگوید: «یک سال قبل از گازرسانی به روستاهای بالادست، روستای سولقان دارای گاز شده بود و به وضوح شاهد بودیم که سکونت در سولقان رونق بیشتری گرفت. امسال بخش اعظم از ۶۰۰ نفر در رندان سکونت دارند. برآورد میشود که حدود ۴۰درصد سکونت در روستاهای بخش کن افزایش پیدا کرده. صابری اصلی ابلاغ این که جمعیت روستایی بخش کن قریب به ۲۰ هزار نفر می باشد میگوید: «آمار دقیقی در این حوزه وجود پروژه دانشجویی موزه جنگ ندارد. الان بخش مهمی از محصولات کشاورزی طولانی مدت مراقبت میشوند. تصمیم داریم اساسی تولید گلخانه روند محافظت محصولات را افزایش دهیم. آیا کل بخش ها مطابق دارای برنامه و در روزگار از قبل انتخاب شده به نتیجه میرسند؟ مدیر پروژه از آن شغلهای پردردسری هست که به طور معمول به خاطر هیجان و تنوع رشتههای کاری، افراد متعددی به سراغش میروند. در جهت بهبود اجرای آن کارایی شود. اولین تراز باز‌نگری لزوم اجرای پروژه، ساخت طرح اولیه فرضی و پیش بینی منابع مورد نیاز در ارتفاع پروژه است. ۵- مدیریت كیفیت پروژه: توصیفگر فرایندهای لازم برای حصول اطمینان از تامین ضرورتهای مفید در اجرای پروژه بوده و شامل برنامهریزی ، تضمین و كنترل كیفیت میباشد . مدیر پروژه شامل تیم ای از ابزارهاست؛ ابزار های متفاوتی به جهت ارتقاء احتمال برد پروژه. در واقع رئیس پروژه، بکارگیری گروه ای از علم ها و مهارت ها، برای کاهش ریسک پروژه از شیوه هنر بکارگیری دانش تخصصی، مهارت و تجربه می باشد تا از همین طریق، احتمال برد پروژه نیز افزایش یابد. در ادامه نوشته فرایندهای مدیر پروژههای کوچک و همچنین بهترین شیوهها به جهت مدیریت و سوق‌دهی پروژههای ریز را اساسی شما در فی مابین میگذاریم. کشاورزان به سمت فعالیتهای گلخانهای گرایش پیداکردهاند البته موانع سیستماتیک جلو رونق آن را گرفته است.» صابری ادامه میدهد: «خوشبختانه این گنجایش در روستاهای غرب تهران وجود دارد.

ایندکسر