چگونه انتخابات 2020 اثبات ارزشهای محافظه کارانه بود


در حالی که رقابت ریاست جمهوری سال 2020 به نفع رئیس جمهور منتخب دموکرات جو بایدن فراخوانده شد ، جمهوری خواهان در انتخابات ایالتی و سایر انتخابات ملی عملکرد بسیار خوبی داشتند. دستاوردهای به دست آمده در همه جا به این واقعیت اشاره دارد که جمهوری خواهان و سیاستمداران راست گرای بسیار بهتر از دموکرات ها مورد علاقه رای دهندگان هستند.


منبع: outlandernews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>