چپ ها در حال جنگ گسترده علیه آزادی بیان هستند


وقتی رئیس جمهور منتخب جو بایدن در 20 ژانویه سال آینده سوگند یاد کند ، تحت فشارهای فزاینده چپ در رسانه ها و سیاست ها برای تشدید جنگ علیه آزادی بیان ، احتمالاً به نام حفظ و تثبیت دموکراسی ، قرار خواهد گرفت.


منبع: outlandernews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>