خیراندیش مهدی، عسگری ناصر. فیضی طاهره، خیراندیش مهدی، لطیفی دکتر خیراندیش اندک خونی جلیسه سلیمه. مصلح محمد، خیراندیش محمد، مصلح مهدی، حسین پور نجمه. مصلح، م.، و خیراندیش، م.، و مصلح، م.، و حسین پور، ن. مصلح، م.، خیراندیش، م.، مصلح، م.، حسین پور، ن.، 1396. ارائه یک دسته بند مقاوم به مراد بازشناسی گفتار مبتنی بر نیز افزایی خوشه بندی و فراوانی مشاهدات. ارائه یک گونه بند مقاوم به خواسته بازشناسی گفتار مبتنی بر هم افزایی خوشه بندی دکتر خیراندیش امیکرون و فراوانی مشاهدات. ما که مطمئن هستیم کل دوستان عزیز و کارکنان بیمارستانها زحمتکش میباشند و در بیمارستانها قصد امداد و نگهداری دارا هستند و هیچ کدامشان دوست ندارند به جهت بیمارشان اتفاقی بیفتد و همه دلسوزانه میخواهند به بیماران کمک نمایند ولی حقیقتا یک فکری می بایست به جهت همین مورد قضیه تازه که این بیاعتمادی را به وجود آورده است، اندیشیده شود تا همین دسته سوءتفاهمها کم اندک برطرف شود. دسته دوم، پیاده روی پرسرعت یا نوعی کار بدنی شدید خیس نظیر دویدن یا دوچرخه سواری می باشد که در آن ارتقا جریان خون و ضربان قلب حیاتی تعریق تن ملازم است. از سوی دیگر این نمایشنامه را باید جایی بر روی صحنه اجرا کنیم. گوهر خیراندیش در بیرون از مرز و بوم به سر می پیروزی و پس از ازدواج دخترش، هنوز به مرزو بوم اسلامی بازنگشته است. این مدرس دانش گاه شیراز، در کنفرانسهای بینالمللی زیادی شرکت داشته است، من جمله آن‌ها می توان به مورد ها زیر اشاره کرد: دو کنفرانس بینالمللی در کشور ترکیه با عنوان «فتح استانبول» و «کنفرانس مشترک مورخان کشور ایران و ترکیه» اهمیت ارائه دو نوشته علمی بااهمیت مهم تیتر «انعکاس فتح استانبول در نامه ایرانی» و «انتقال حماسههای اهل ایران به آناتولی»، ایراد دو سخنرانی در دانش کده لندن، ارائه نوشته «صید مروارید در خلیج فارس» در کنفرانس ایرانشناسی پاریس، نوشته «تاتارها در منابع متقدم عصر مغول» در روسیه و نوشته «مسیر تجارت خیوه و بخارا»، در ازبکستان. خیراندیش، ی.، پنج نوش، م.، باشی زاده فخار، ح.، نیکنامی، م.، سلطانی، م.، مرادی، س.، 1399. بها تشخیصی شاخص های تعیین شرایط ریشه ی مولر سوم مندیبل نسبت به کانال آلوئول تحتانی در رادیوگرافی پانورامیک و Cone beam computed tomography. نیکبخت، ر.، خیراندیش، ش.، سیدین، س.، 1399. بررسی تشکیل ترکیبات در بین فلزی در پوشش کامپوزیتی Ni-Ti تولید شده به نحوه پاشش سرد. خیراندیش با ابراز این که “یک شک کلان در آیتم اینکه یک رخداد منفی در دفتر شورای مرکزی در اکنون وقوع است داشتم اما شک وتردید من هیچوقت بهطرف او نمیرفت”، گفت: یک بار خبر دادند که محل کار سیاسی حزب یک باز‌نگری سیاسی در گزینه پزشک معالج قول دیتا و این بررسی به دست خودش رسیده است و حدود یک ماه بعد از آن خبر دادند که دفتر کار سیاسی یک بررسی در مقابل آقای بنیصدر داده و آن نیز به دست خودش رسیده است.

ایندکسر