فراخواندن همه میهن پرستان: آیا وقت ترامپ بهتر است در نبردهای قانونی یا مسابقات سنا در جورجیا سپری شود؟با همه میهن پرستان تماس بگیرید!


منبع: outlandernews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>