امروز قصد داریم در قالب یک گزارش خبری وارد دنیای آموزش شویم و تارنما کلام اخیر را به شما معرفی کنیم. همین پروژه توسط موسسه صحبت اخیر در اواسط بهنت ماه هر سال ارائه می شود این پروژه که نسبت به پروژه 0 تا 10 همین موسسه فشرده تر بوده و در مدت روزگار 100 روز به پایان می رسد. یک عدد از نگرانی های دانش آموزان در استفاده از DVDهای آموزشی همین است که حجم نکات و یادداشتبرداری هایی که بایستی انجام دهند دوچندان می باشد و به این استدلال کمتر از فیلم های آموزشی استعمال می نمایند اما اساتید زیست شناسی کلام اخیر همین ایراد را دارای چاپ کتاب سر مشق تا جايگاه حل کرده اند و کلیه نکات اضطراری را داخل این کتاب آورده اند و دیگر علم آموز اضطراری نمیباشد حین دیدن فیلم ها یادداشت برداری کند و روزگار زیادی را به خاطر یادداشت برداری حرف اخر برنامه 4 ماهه از دست دهد. 1. 10آزمون مبحثی: این آزمون به جهت برنامه 0 تا 100طراحی شده که شامل 10 آزمون مبحثی میباشد که بسته به برنامه مطالعاتی، علم آموز بایستی آن را در تایم های مختلف و بسته به بودجه بندی آزمون مورد نظر انجام دهد. من به طور اتفاقی حساس این نقل عهد در فهرست کتابخانه برخورد کردیم و از آن خوشم آمد. تمامی چیز به ساختار مغز شما بر می گردد، مغز انسان از دو نیمکره ی راست و چپ تشکیل شده که ساختار و وظایف مختلفی دارا هستند اما متاسفانه در آموزش سنتی تنها توجه بر نیمکره چپ مغز هست و همه مطالب و فرمول ها در نیمکره چپ مغز به رخ کوتاه مدت انباشته می شود. دی وی دیهای کلام اخر سبک جدیدی از آموزش کنکور را پایهگذاری کردهاند ، به خواسته ذخیره مطالب در نیمکره راست مغز داوطلبان کنکور، تمامی دروس را به شکل انیمیشن درس دادن کردهاند. تمامی نکات کوچک مکتوب در باطن پک وجود دارد. همچنین علامه به سراغ متون سابق می رود و دیوان شعرای خاصی را اصلاح می نماید و در بعضی روزنامهها ستون داراست و درباره مسائل سیاسی اظهارنظر میکند.

ایندکسر