روبهروی مغازهی لوازم آرایشی چشمک

پرسشنامه طراحی شده به جهت مطالعه حاضر مشتمل بر 2 بخش و 27 سؤال هست که چکیده از یک پرسشنامه جامع در خصوص بازاریابی سبز میباشد و برای طراحی آن از مقیاس هفت امتیازی لیکرت (از مضاعف ناچیز تا فراوان زیاد) به کارگیری شده است. بخش اول پرسشنامه شامل داده ها جمعیت شناختی پاسخدهندگان و بخش دوم هم مربوط به دیدگاه مصرفکنندگان نسبت به آمیخته بازاریابی سبز و تاثیر آن بر خرید کردن سبز آنان میباشد. در خصوص شیوهی نمونهگیری، از طریق نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم هر طبقه به کارگیری گردید، به‌این شکل که شهرستان شیراز به نه حیطه شهرداری تقسیم شوید و بعد از آن از هر حوزه‌ به تناسب جمعیت آن اعضای نمونه به رخ تصادفی معمولی انتخاب و پرسشنامه میان آنان توزیع گردید. می­گویند اگر مردها نبودند، خیر سوراخ لایه­ی ازن بود نه هوای کثیف شهرها. اون آقاهه زن داشت؛ اما زنش خیلی رو اعصابش بود. از من طلاق گرفتی این امور رو کنی؟ در رابطه اهمیت توزیع سبز هم از آنجا که سنجش بعضا از شاخصها در منطقه دیتاها مصرفکننده نبود، در طراحی سوالات از آنها به کار گیری نشد. از سوی دیگر مقدار اثر گذاری ارزش سبز بر خرید سبز مصرفکننده (28/0) است که بیانگر اثر میانگین متغیر مستقل بر متغیر متعلق میباشد. میزان تاثیر توزیع سبز بر خرید سبز مصرفکننده نیز (25/0) می باشد که بیانگر اثر نسبتاً ضعیف متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. همانگونه که نتیجه های نشان می‌دهد مقدار اثر گذاری جنس سبز بر خرید کردن سبز مصرفکننده (04/0-) هست و اصلی دقت به همین که عدد معناداری آن (63/0-) بزرگتر از ( 96/1-) است، فرضیه نخستین تحقیق رد میشود. همینطور میزان تاثیر تبلیغ سبز بر خرید کردن سبز (49/0) هست که نشاندهنده اثر گذاری مستقیم و میانگین تبلیغ سبز بر خرید کردن سبز مصرفکننده است، به علاوه از آنجا که عدد معنی داری آن (95/6) بزرگتر از (96/1) است، فرضیه دوم تحقیق تایید میگردد. ضروری به ذکر است، از آنجا که کمپانی آیتم مطالعه در همین تحقیق (شرکت پگاه) در زمینه ساخت فرآوردههای لبنی عمل مینماید، در بررسی سپس محصول سبز از آمیخته بازاریابی سبز و همینطور خرید سبز، بعضی از شاخصها به استدلال این‌که در مورد محصولات لبنی مصداق نداشتند، در طراحی سوال ها گزینه استفاده قرار نگرفت. طراحی محصولات آرایشی کالیستا به مدل ای انجام شده می باشد که نظر هر مصرف کننده ای را به خود جلب می کند. اکثری از زنان اصلی آراستن خود به شیوة دلخواهشان، لذت، شور و ادب در خویش را باعث می­شوند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها زیاد بیشتر در مورد لوازم آرایشی اصل ژاکسی لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

حتما بخوانید:
با استفاده از ماسک بدن مثل الماس بدرخش! معرفی انواع ماسکهای موثر خانگی و تجاری