دموکرات ها به این ترتیب فکر می کنند که در مرحله دوم دور برگشت در گرجستان پیروز خواهند شددموکرات ها به این ترتیب فکر می کنند که در مرحله دوم دور برگشت در گرجستان پیروز خواهند شد


منبع: outlandernews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>