در اینجا نحوه مشاوران CO BIDE-19 جو بایدن می توانند کل اقتصاد ما را در یک خط قرار دهند“جهنم کوید”


منبع: outlandernews.ir

حتما بخوانید:
بایدن اولین جلسات اطلاعاتی ریاست جمهوری را دریافت خواهد کرد

دیدگاهتان را بنویسید