در اینجا تیتان های وال استریت وجود دارد که تأثیر زیادی روی بایدن خواهد گذاشت. آنها چه میخواهند؟“پول هنوز حرف می زند”


منبع: outlandernews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>