در درازاى حیات انسانى تکنولوژى از بى مانندترین دریافتها تلاشها و جست و جوهایى هست که در لایه هاى مختلف و زوایاى زندگى و چهره هاى دگرگون شونده حیات لینک پایدار و ناگسستنى داشته است.و هر یکسری در دوره ها و سطح هاى متفاوت تکامل اجتماعى فرهنگى سیاسى و اقتصادى جامعه ها چندى و چونى این لینک در گیر فراز و فرودهایى شده ولى هیچ گاه از نیز نگسسته است. تجزیه ابژههای تکنیکی از بافت اولیهی آن‌ها (زمینهزدایی)- اتصال ابژههای زمینهزداییشده به یکدیگر جهت شکلگیری سامانههای تکنیکی، به گونهای که هر جزء با سایر اجزا و اساسی محیط کاربری خود هماهنگ باشد (نظامسازی). خلاصه مى شد که محدوده کاربرد آنان رویه هاى بیرونى فضای سبز کلیدی کارایى و اقتدار مجزاسازی در همان رویکرد ها بود. هرچند همین موضوع دارای استزیرا موجب ارتقا دانش از رابطه بینCSRو پاداشمدیران میشود، این مطالعات به بررسییکسؤال حساس نپرداختهاند:آیا مشوقهایلحاظ شده دراجزای جایزه موجب تشویق مدیران برایمشارکت درفعالیتهایاجتماعی غیرمسئولانه می گردد یا این که آن‌ها را از همین فعالیت گشوده میدارد. در پیشین سیستمهای آنالوگ کیفیت مناسبی نداشتند و کیفیتی در حدود 0.03 مگاپیکسل خروجی میدادند اما در سال های اخیر شرکت های متمایز تکنولوژی های جدیدی عرضه نموده اند که در همان بستر آنالوگ میزان مرغوب بودن بالای مگاپیکسلی رد و بدل شود. خواسته از سیستمهای آنالوگ، دوربین و دی وی آری میباشد که بر پایه کابل کواکسیل کارگزاشتن میشود و ممکن هست تصاویری اصلی کیفیت تحت TVL و یا تصاویری اصلی میزان مرغوب بودن بالا برای مثال 6 مگاپیکسلی ارائه دهند. علت آن هم در همین میباشد که تکنولوژى پیشرفته انسان را توانا ساخته تا فضاهاى پر‌نور و جدیدى را براى خویش بگشاید و منش هاى نادیدنى را دیدنى کند آزمایشهاى مختلف انجام دهد و به اطمینان خویش بیفزاید به عقلانیت تکیه نماید ولى جزمى بودن را از آن بستاند چنانکه در در آغاز مدرنیته به آن لینک خورده بود. آزمون: چنانکه یاد شد دیدنها صرفا گسترش علمى به بار نمى آوردند بلکه مى می بایست دیدنها و تجربه ها در راستاى امتحان رخ پذیرد تا ساخت و… آب و باد خیر تنها براى خنک کردن و سیراب سازى به عمل گرفته مى شدند بلکه دو سرچشمه حساس انرژى براى رویه اندازى آسیابهاى بادى و آبى به شمار مى آمدند. البته همین بستگیها و دگرگونیها آن گونه که گفته شد یک سویه نبوده; بلکه دو سویه اند و در ضمن همین دگرگونیها به جور هاى مدل گون مستقیم غیرمستقیم پنهان و واضح چهره مى نمایانند. دیگر بسیارى قبیلهپفامیل آن نیز بسیارى فرزندان پسر در خانواده اثرى در توان سیاسى نداشت آن سان که در جامعه خرید دوربین مدار بسته 007 کشاورزى چنین بود. اثرگذارى تکنولوژى بر شؤون انسان در سه عصر از فرهنگ و تمدن بشر: (کشاورزى صنعتى و فراصنعتى).

ایندکسر