با میلیونها کارگر فراموش شده در آمریکا ملاقات کنید


میلیون ها آمریکایی در مراحل اولیه شیوع ویروس کرونا از کار بیکار شدند. در تابستان و پاییز ، بیکاری به طور قابل توجهی از بالاترین حد خود در مارس و آوریل کاهش یافت. دونالد ترامپ ، رئیس جمهور و سایر اعضای دولت ، کاهش بیکاری را دلیل موفقیت اقتصادی در بهبود بیماری همه گیر ذکر کرده اند.


منبع: outlandernews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>