این واقعیت ناگفته است که چرا رسانه ها از حمله به برخی از خبرنگاران چشم پوشی می کنند


اعتماد آمریکایی ها به رسانه ها سالهاست که کاهش می یابد و سکوت رسانه ها در مورد حقایق شرم آور کمکی به تغییر مسیر نمی کند. روزنامه نگاران مستقل یا کسانی که خارج از رسانه های آمریکایی شرکت های آمریکایی هستند ، در حالی که این اعتراضات و شورش های جاری را تحت پوشش خبری قرار می دهند ، با آزار و اذیت فیزیکی یا تعرض روبرو می شوند – فقط برای دیدن چشم های بسته شدن شبکه های بزرگ.


منبع: outlandernews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>