اگر GO خانه هایشان را با پرخاشگری بیشتری سپری کنند ، آیا خانه را می گیرند؟


جمهوری خواهان در انتخابات سال 2020 در مجلس نمایندگان ایالات متحده دستاوردهایی داشته اند که با تحلیلگران مخالفت می کنند و اغلب علی رغم هزینه کمتر از مخالفان دموکرات خود. اما با یک هزینه استراتژیک تر ، ممکن است GOP حتی در گرانترین چرخه انتخابات تا کنون پیشرفتهای بیشتری داشته باشد – شاید حتی تصدی مجلس.


منبع: outlandernews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>