انتخابات OMB بایدن طی چهار سال گذشته شخصاً به جمهوریخواهانی حمله کرده است که برای تأیید آن رای خواهند آورد.


نیرا تاندن ، نامزد دولت و بودجه (OMB) و رئیس مرکز پیشرفت مغز ترقی خواهان پیشرفت آمریکایی (CAP) ، برای روی کار آمدن در صورت جمهوری خواهان به آرا of سناتورهای جمهوری خواهی که در گذشته علناً آنها را کوچک شمرده است ، احتیاج دارد. دارای اکثریت در سنا.


منبع: outlandernews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>