آموزش و تربیت سگ با اصول روانشناسی + راهکارهای طلایی

به یاد داشته باشید که چنانچه هیچ یک از اعضاء خانواده موقعیت راهبری را نپذیرد آن وقت سگ خودش را بر شما تحمیل می نماید و در غایت اصلی حیوان طغیان روبرو خواهید شد که تربیتش در صورتی که غیر ممکن نباشد دوچندان خلل خواهد بود. بیشترسگ ها زمانی که بخواهند صاحب و مالک خویش را ازخطری مطلع نمایند ویا این‌که شعف وخوشی خود را ازبازی وجست وخیزی که داشته اند بیان نمایند پارس می کنند. نجاست سگ به این معنی که این که که تن سگ و همه اجزائش حتی اجزائی که در آنها بی روح نظیر مو، پنجه، ناخن و تمام رطوبتهای آن، نجس است. ولی سید مرتضی از فقهای شیعه معتقد میباشد که موی سگ و خوک به جهت این که از اجزای بیروح هستند؛ نجس نیستند. نجاست سگ به نجس بودن سگ و همه اجزای آن اشاره دارد. به فتوای آیتالله مکارم شیرازی مراقبت و رشد سگهایی که بر آنها فایدهای مترتب میباشد نظیر سگ نگهبان، سگ شکاری، سگ زندهیاب و سگ موادیاب گونه های ندارد اگر‌چه که نجس هستند. ولی نگهداری و پرورش سگهای زینتی به جهت همزیستی و خرید سگ قدرجونی در اصفهان سرگرمی انواع دارد. البته این دلبستگی به تنهایی برای مراقبت نظم در درون تیم به اندازه نیست. ترازو محوطه محدود شده بایستی متناسب حساس ترازو پاپی باشد ولی نباید از ۳ در ۵ فوت بزرگتر باشد. آدم نباید انقدر سطحی نگر باشه که هر چیزی و هر حرفی رو تو فضای مجازی اعتقاد کنه. تن سگ مملو از مو هست هر تعدادی که اکثری از نژادها کمتر به همین موقعیت هستند اما معمولا عمده نژادهای سگ در قسمتهای گوناگون تن موی متعددی دارا‌هستند که میبایست به صحت اصلاح و شست و رفت شوند. درصورتیکه از آخرین باری که واکسن کزاز تزریق کردهاید، بیشتر از 5 سال میگذرد (اگر چنین است، ممکن هست نیاز به تزریق واکسن تقویت کننده داشته باشید. اکثر خلق و خوی شناسان حیوانات خانگی پیشنهاد میکنند که پاپیها را از مادر و سایر همزادان در سنین ۷ تا ۸ هفتگی انقطاع کرده و در خانهای حیاتی کیفیت یک خانواده دوست داشتنی بگذارند در این سن پاپی (توله) عمده اشتیاق دارااست که یکی از افراد خانواده (گروه) شود. به عنوان مثال سگ پارس می کند و صاحب و مالک در را برایش گشوده می کند. سگ ماده بلافاصله توله خلاف‌کار را تنبیه می کند. سگی که وارد منزل جدیدی میگردد اعضاء خانواده را گزینه آزمایش قرار میدهد تا رده خود را پیدا نماید و اگر متوجه نباشید که مهم او به چه صورت اخلاق کنید، حیوان مبتلا سوء اخلاق و رفتار میگردد و ایراداتی که یک سگ بیانضباط پیدا نماید به آسانی قابل تصحیح نمیباشد و هرچه سن او بالاتر رود ناهنجاریهایش شدیدتر میشود.

حتما بخوانید:
مارک استین می گوید: با Lockdowns ، "شکرگذاری یک جرم کلاس C است."